POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) dotyczy Strony internetowej Portalrozwodowy.com (zwanej dalej „Stroną”) prowadzonej przez Portfel Prawny Sp. z o.o., prowadzącą działalność gospodarczą na ul. Miłobędzka 9,  02-634 Warszawa, NIP: 521-388-21-85, REGON: 384863433, KRS: 0000813760 (zwana dalej: „Właścicielem”) i opisuje najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

2. Właściciel dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Strony, a w szczególności ich danych osobowych.

3. Administratorem danych gromadzonych za pomocą Strony jest Portfel Prawny Sp. z o.o., z siedzibą ul.
Miłobędzka 9,  02-634 Warszawa, NIP: 521-388-21-85, REGON: 384863433,
KRS: 0000813760 .

4. Polityka prywatności została przyjęta przez Właściciela w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników Strony, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Właściciel zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim Użytkownikom Strony realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w Sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez profil Użytkownika lub wysłanie emaila do Właściciela ze stosownym żądaniem na adres email: kontakt@portalrozowodowy.com z adresu email podanego podczas rejestracji w Stronie.

5. Strona Właściciela jest z założenia bezpłatna i ogólnodostępna. Właściciel może wprowadzić ograniczenia dostępowe w formie logowania, newsletterów, zakładania kont, jak również odpłatności korzystania z części niektórych Strony. Całkowity dochód uzyskany z odpłatnych części Strony przeznaczany jest na wymagane prawem opłaty administracyjne oraz działania Właściciela.

6. Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta ze Strony Portalrozwodowy.com.

7. Korzystanie ze Strony należącej do Właściciela i podawanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Użytkowanie Strony Właściciela jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Właściciela.

8. Postanowienia z Polityki prywatności mogą być uregulowane również w innych dokumentach dotyczących zasad związanych ze Stroną należącą do Właściciela. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym poinformowany w Polityce prywatności na poszczególnych Stronach.

9. Aby skontaktować się z Właścicielem (Portfel Prawny Sp. z o.o.), należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@portalrozwodowy.com, poprzez tradycyjną pocztę na adres siedziby lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „Kontakt” na Stronie portalrozwodowy.com.

ZBIERANIE INFORMACJI

1. Właściciel może gromadzić informacje o Użytkowniku poprzez pobieranie danych w postaci: numeru IP Użytkownika, rodzaju przeglądarki, używanego języka, czasie dostępu, loginu, hasła, a także innych czynności, które Użytkownik dobrowolnie podejmuje w obrębie Strony prowadzonej przez Właściciela, takich jak informacje o wyświetlanych Stronach, linkach, z których skorzystał Użytkownik. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa Strony, a tym samym osób z niego korzystających.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, Właściciel stosuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, tak aby gromadzone za pośrednictwem Strony dane osobowe były bezpieczne. W szczególności Właściciel chroni dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

3. Większość danych przechowywana jest w formie elektronicznej, na wynajętym od wyspecjalizowanej firmy serwerze, komputerach biurowych, poczty e-mail, a także narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Właściciela oraz podmioty współpracujące z Właścicielem. Część danych ze względów prawnych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.

4. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie m.in. następujących zabezpieczeń: kontroli dostępu, stosowanie urządzeń zabezpieczających Stronę.

5. Dane Użytkowników nie są wykorzystywane przez Właściciela w innym celu niż umożliwienie Użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Stronę portalrozwodowy.com.

6. Właściciel ze względów formalno-prawnych, jak również wymogów technologicznych Strony może zbierać dane od następującej grupy osób:
• Użytkowników Stron należących do Właściciela, wyłącznie w zakresie opisanym w polityce prywatności;
• dane subskrybentek i subskrybentów newsletterów i list mailingowych;
• dane uczestników i uczestniczek konkursów;
• dane osób wypełniających ankiety, kwestionariusze, formularze zamieszczane na Stronach należących do Właściciela;
• dane osób pracujących w mediach, które nawiążą współpracę z Właścicielem;
• dane osób, z którymi Właściciel kontaktować się będzie za pomocą telefonu, SMS-ów, listów;
• dane osób kontaktujących się z Właścicielem poprzez portale społecznościowe (Facebook, Twitter, LinkedIn). W tym przypadku większość danych posiadają właściciele portali społecznościowych, z których korzystają zarówno użytkownicy, jak i Właściciel.

7. Dane są przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Właściciel, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia), które Właściciel usuwa lub zanonimizuje niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy. Użytkownik każdej z ww. grup ma prawo domagać się usunięcia danych wcześniej. Wystarczy napisać swój sprzeciw na adres kontakt@portalrozwodowy.com.

8. Właściciel zapewnia, że dokłada należytych starań w zakresie ochrony prywatności, a także informacji przekazywanych przez Użytkowników Strony, w szczególności ich danych osobowych.

9. Właściciel chroni uzyskane dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przewidzianych w normach prawa polskiego i prawa międzynarodowego.

10. Właściciel pobiera i przetwarza uzyskane informacje oraz dane osobowe wyłącznie w celach: zapewnienia pełnej obsługi Użytkowników, korzystających ze Stron należących do Właściciela, prowadzenia wewnętrznych analiz statystycznych, mających na celu w szczególności generowanie statystyk odwiedzin naszych Stron, polepszania usług na Stronach internetowych oraz pozostałych usług Właściciela oraz marketingu związanego z własnymi produktami oraz usługami.

11. Właściciel nie ujawnia danych przekazywanych przez Użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez przepisy formalno-prawne, gdy ujawnienie tych danych jest konieczne, jak też podmiotom współpracującym z Właścicielem w ramach prowadzonej działalności lub funkcjonalności Stron (np. podmiotom organizującym szkolenia, firmom obsługującym e-płatności, czy też firmom oferującym usługi pocztowe, w przypadku, gdy zachodzi konieczność skorzystania z takich usług).

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych, prawo dostępu do treści Swoich danych oraz ich poprawiania.

PŁATNOŚCI I DANE W FORMULARZACH

1. Przekazanie danych osobowych Właścicielowi, zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach znajdujących się na Stronie portalrozwodowy.com, jest dobrowolne.

2. Dokonanie wpłat na rzecz działań Właściciela wymaga podania imienia, nazwiska, adresu e-mail. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Brak danych obowiązkowych uniemożliwi realizację płatności.

3. Użytkownik sfinalizuje płatności po tym, jak zostanie przeniesiony do zewnętrznego serwisu, wyspecjalizowanego w płatnościach online, należącego do niezależnego od Właściciela podmiotu, będącego Partnerem Właściciela.

4. Partnerzy mają prawo przetwarzać dane Użytkowników przekazywane przez Właściciela wyłącznie w ramach wykonania prac opisanych w umowie zawartej pomiędzy Właścicielem a Partnerem Właściciela, z poszanowaniem przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych.

5. Wypełniając dane w formularzach, jak również dokonując wpłat, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela podanych przez niego danych osobowych w Art. 6. ust. 1. lit. A RODO.

POLITYKA COOKIES

1. Strona internetowa prowadzona przez przez Portfel Prawny Sp. z o.o., prowadzącą działalność gospodarczą na
ul. Miłobędzka 9,  02-634 Warszawa, NIP: 521-388-21-85, REGON:
384863433, KRS: 0000813760 (zwana dalej: „Właścicielem”) może wykorzystywać technologię „cookies” (tzw. ciasteczka). Są to dane informatyczne (w głównej mierze pliki tekstowe), przeznaczone do korzystania ze Stron internetowych. Zawierają m.in. nazwę Strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer, czas przechowania. Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, np. na jego komputerze.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies, a także uzyskującym dostęp do nich jest operator Strony i zarazem administrator danych: Portfel Prawny Sp. z o.o.

3. Pliki cookies mają na celu: zoptymalizowanie zawartości Strony Właściciela do indywidualnych preferencji Użytkownika, tworzenia wewnętrznych statystyk Stron Właściciela, dzięki czemu możliwe będzie modernizowanie Strony zgodnie z potrzebami Użytkowników, utrzymywanie sesji Użytkownika Strony, np. przy zalogowaniu albo wypełnieniu niektórych formularzy niewymagających logowania.

4. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika. Nie wpływają również na oprogramowanie zawarte na tym urządzeniu.

5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego lub ograniczyć stosowanie plików cookies.

6. Ograniczenia używania plików cookies mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Właściciela.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystane przez współpracujących z operatorem Stron reklamodawców oraz partnerów. Działania te mają na celu wyłącznie optymalizację usług dla Użytkownika, jak również muszą odbywać się w zakresie działań statutowych Właściciela.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w „Pomoc”, znajdującym się w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.

9. Właściciel informuje, że Strona może zawierać odnośniki lub linki do innych Stron www, które mogą stosować inną politykę i praktykę niż ta, która jest przyjęta przez Właściciela.

10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych Stronach, dbając jedynie o staranny dobór Partnerów Właściciela.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie pytań dotyczących polityki prywatności Portfela Prawnego Sp. z o.o. (Właściciela Strony Portalrozwodowy.com) prosimy o kontakt na adres:

kontakt@portalrozwodowy.com.

Ta wersja polityki prywatności została opublikowana 4.12.2019 r.