Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Spis treści

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. DEFINICJE:

§ 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z portalrozwodowy.com:

2. Zakaz dostarczania treści bezprawnych.

§ 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

2. Wykonanie zamówienia:

§ 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. DANE OSOBOWE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portalrozwodowy.com świadczy usługi polegające na sporządzaniu pism w postępowaniu procesowym i nieprocesowym oraz reprezentacji klientów przed sądami i urzędami w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

2. Regulamin zawiera:

a) dane Usługodawcy;

b) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

c) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca;

d) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

f) tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

4. Usługodawcą oraz Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym portalrozwodowy.com jest Portfel Prawny Sp. z o.o., prowadzący działalność na ul. Miłobędzka 9,  02-634 Warszawa, NIP: 5213882185, REGON: 384863433, KRS: 0000813760 (dalej: „Właściciel”).

§ 2. DEFINICJE:

Formularz – formularz zamieszczony na portalrozwodowy.com pozwalający na sporządzenie przez Usługodawcę pisma procesowego spełniającego wymogi formalne wymagane przez prawo oraz zawierającego wszystkie istotne elementy;
Portal rozwodowy (dalej: „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem poratlrozwodowy.com za pośrednictwem którego jest świadczona usługa;
Regulamin – niniejszy regulamin, który jest nieodpłatnie udostępniany Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca;
Strony – usługodawca oraz usługobiorca;
Usługa – portalrozwodowy.com przewiduje możliwość zakupu następujących usług:

a) POZEW ONLINE – usługa polega na odpłatnym sporządzeniu pisma procesowego przez Usługodawcę (np. pozwu o rozwód) na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zamieszczonego na stronie portalrozwodowy.com Dokument nie jest poradą prawną lub opinią prawną. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w formularzu.

b) POZEW Z MECENASEM – usługa polega na odpłatnym i profesjonalnym sporządzeniu przez Usługodawcę pisma procesowego (np. pozwu o rozwód), na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę, np. za pomocą formularza, bądź po ustaleniu podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej, bądź kontaktu mailowego, a także reprezentacji Usługobiorcy podczas pierwszej rozprawy w przedmiotowej sprawie,

c) ROZPRAWA – reprezentacji Usługobiorcy przed sądem, po uprzednim zapoznaniu się Usługodawcy ze sprawą, w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym przez Usługobiorcę i przyjętym przez Usługodawcę.

6. Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z usług portalrozwodowy.com;

7. Usługodawca – Portfel Prawny Sp. z o.o., prowadzący działalności na ul. Miłobędzka 9,  02-634 Warszawa, NIP: 5213882185, REGON: 384863433, KRS: 0000813760 (dalej: „Właściciel”).

§ 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Portalrozwodowy.com przewiduje świadczenie następujących Usług przez Usługodawcę:

a) POZEW ONLINE – usługa polega na odpłatnym sporządzeniu pisma procesowego (np. pozwu o rozwód) na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zamieszczonego na stronie portalrozwodowy.com Dokument nie jest poradą prawną lub opinią prawną. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w formularzu.

b) POZEW Z MECENASEM – usługa polega na odpłatnym i profesjonalnym sporządzeniu przez Usługodawcę pisma procesowego (np. pozwu o rozwód), na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę, np. za pomocą formularza, bądź po ustaleniu podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej, bądź kontaktu mailowego, a także reprezentacji Usługobiorcy podczas pierwszej rozprawy w przedmiotowej sprawie,

c) ROZPRAWA – reprezentacji Usługobiorcy przed sądem, po uprzednim zapoznaniu się Usługodawcy ze sprawą, w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym przez Usługobiorcę i przyjętym przez Usługodawcę.

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z portalrozwodowy.com:

a) Do korzystania z Usług w Portalrozwodowy.com niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne), posiadającego standardowy system operacyjny, mającego dostęp do sieci Internet oraz wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Usługobiorcy nie jest w stanie emitować treści w sposób prawidłowy.

b) Dostęp do niektórych funkcji Portalrozwodowy.com może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Javascript, Flash, Silverlight i innych.

c) Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. aktywne konta e-mail, Facebook, Wordpres).

d) Portalrozwodowy.com może wyświetlać reklamy.

e) Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

f) W trakcie korzystania ze Strony w systemie teleinformatycznym użytkownika instalowane są ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Więcej informacji na temat plików cookies używanych przez Portalrozwodowy.com dostępnych jest w Polityce Prywatności, zamieszczonej na Stronie.
2. Zakaz dostarczania treści bezprawnych.

Na portalrozwodowy.com obowiązuje całkowity zakaz dostarczania treści bezprawnych, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123.

§ 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

Złożenie zamówienia na usługę POZEW ONLINE – polega na prawidłowym wypełnieniu właściwego formularza oraz dokonaniu zapłaty (zamówienie z obowiązkiem zapłaty), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu pisma procesowego za pośrednictwem portalrozwodowy.com;
Złożenie zamówienia na usługę POZEW Z MECENASEM – usługa polega na odpłatnym i profesjonalnym sporządzeniu przez Usługodawcę pisma procesowego (np. pozwu o rozwód), na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę, np. za pomocą formularza, bądź po ustaleniu podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej, bądź kontaktu mailowego.
Złożenie zamówienia na ROZPRAWĘ – telefonicznie pod nr telefonu 22 100 44 58 lub mailowo: kontakt@portalrozwodowy.com. Przyjęcie usługi przez Usługodawcę wymaga potwierdzenia.
Zamówienia można składać całodobowo 7 dni w tygodniu.
Zamówienie uznaje się za prawidłowo złożone po poprawnym wypełnieniu formularza oraz uiszczeniu opłaty oraz po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę.
Pismo sporządzone w ramach usługi POZEW ONLINE będzie przesyłane na adres mailowy Usługobiorcy.
Pismo sporządzone przez Usługodawcę w ramach usługi POZEW Z MECENASEM będzie dostarczane do Usługobiorcy w sposób określony podczas indywidualnych konsultacji z Usługobiorcą lub wysyłane bezpośrednio do właściwego sądu – w zależności od indywidualnych ustaleń między stronami.

2. Wykonanie zamówienia:

Przewidywany czas wykonania usługi POZEW ONLINE to 24 h od złożenia zamówienia do wysłania na adres mailowy Usługobiorcy. Do obliczenia ww. terminu nie wlicza się sobót, niedziel i dni świątecznych.
Przewidywany czas wykonania usługi POZEW Z MECENASEM to 7 dni od złożenia zamówienia.
Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy lub inne okoliczności Usługodawca może zdecydować o przedłużeniu czasu wykonania usługi. Okres oczekiwania na dostarczenie dokumentów przez Usługobiorcę nie jest wliczany do czasu wykonania usługi.
Po wykonaniu usługi Usługodawca wystawia fakturę w terminie 7 dni od dnia wpływu należności na rachunek Usługodawcy. Faktura zostanie przesłana Usługobiorcy na podany przy wypełnianiu Formularza adres poczty elektronicznej.
Usługobiorca ma obowiązek podawania wyłącznie prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym. Obowiązuje zakaz korzystania z portalrozwodowy.com w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do portalrozwodowy.com wynikający z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższej lub działania osób trzecich. Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług.
Usługodawca ma prawo do zlecenia wykonywania usług dostępnych na portalrozwodowy.com swoim pracownikom i współpracownikom. Usługodawca zapewnia, że osoby te będą przetwarzały dane osobowe udostępnione za pośrednictwem portalrozwodowy.com zgodnie z prawem oraz będą zobowiązane do zachowania poufności.
Usługodawca ponosi względem Usługobiorcy odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną wykonuje, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości ceny zapłaconej za daną usługę.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług spowodowane działaniem osób trzecich, za które nie odpowiada oraz nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.
Cena usługi podawana jest podczas składania zamówienia. Do ceny należy doliczyć podatek VAT.
Usługę można opłacić w następujący sposób:

a) POZEW ONLINE – za pomocą usługi Paypal, Scripe i innych profesjonalnych systemów związanych z płatnościami elektronicznymi.

b) POZEW Z MECENASEM – w sposób indywidulanie ustalony z Usługobiorcą, w szczególności przelewem bankowym na rachunek:

Portfel Prawny Sp. z o.o.

ul. Miłobędzka 9, 02-634 Warszawa

NIP: 521-388-21-85

REGON: 384863433

KRS: 0000813760

numer konta:

92 1020 1169 0000 8202 0222 3410
§ 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji na usługę świadczoną przez Usługodawcę w ramach portalrozwodowy.com. Reklamacja powinna zawierać:

a) dokładne określenie sprawy jakiej dotyczy

b) dane osobowe Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, opcjonalnie numer telefonu i adres mailowy)

c) opis przedmiotu reklamacji

d) określenie żądania

e) preferowany sposób kontaktu (mailowo lub pisemnie)

Reklamacje można złożyć w następujący sposób:

a) drogą elektroniczną na adres: kontakt@portalrozwodowy.com.

b) pisemnie na adres: Al. Niepodległości 124/5, 02-577 Warszawa.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. W terminie tym Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana do Usługobiorcy w taki sam sposób, w jaki reklamacja została złożona. Usługobiorca może zastrzec kontakt z Usługodawcą w jeden ze sposobów określonych w § 5 ust. 2 powyżej.
Wraz ze złożoną reklamacją, usługobiorca wyjaśni opis reklamacji, dane kontaktowe. Dane te są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i tylko reklamacje zawierające powyższe dane stanowią warunek niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
Czas na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. złożenia zamówienia w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi po rozpoczęciu wykonywania usługi, Usługobiorcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie do wykonanej pracy.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie portalrozwodowy.com zmienionego Regulaminu. Usługi zamówione przed wejściem w życie zmian w Regulaminie będą świadczone na dotychczasowych zasadach.

§ 9. DANE OSOBOWE

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz właściwe przepisy krajowe (dalej zwane RODO).

Administrator danych

Administratorem danych jest  Portfel Prawny Sp. z o.o., prowadzący działalność na ul. Miłobędzka 9,  02-634 Warszawa, NIP: 5213882185, REGON: 384863433, KRS: 0000813760 (dalej: „Właściciel”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować:

•         listownie na adres: Miłobędzka 9,  02-634 Warszawa.

•         przez e-mail: kontakt@portalrozwodowy.com

•         telefonicznie: 22 100 44 58

Z administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

•          Świadczenie usługi związanej z korzystaniem z poratalrozwodowy.com (w tym również z obsługą zgłoszeń, reklamacji i reprezentowaniem beneficjentów usługi przed instytucjami), (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

•          Przetwarzanie danych wrażliwych oraz danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO, odbywać się będzie  po uzyskaniu zgody osób, których te dane dotyczą i tylko w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi.  Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

•          Marketing bezpośredni, polegający na oferowaniu nowych produktów czy usług przez Portfel Prawny Sp. z o.o. oraz mający na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Panią/Pana kanał komunikacji, prowadzenie analiz i statystyk (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, a w przypadku gdy osoba której dane są przetwarzane wyraziła na to zgodę art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

•          Cele podatkowe i rachunkowe – wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Odbiorcy danych

 

 

 

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Portfela Prawnego Sp. z o.o.: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Właściciela, Partnerzy (technologiczni), dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach Portfel Prawny, podmioty świadczące usługi erwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi związane z obsługą użytkowników oraz wspierające działania marketingowe Właściciela, podmioty prowadzące audyty.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej z Klientem lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w zależności od celów wskazanych powyżej, bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy.

Źródło pochodzenia danych

Dane zostały przekazane przez Pracodawcę osoby, której dane są przechowywane, bądź bezpośrednio od tej osoby.